Työnohjaus työnteon tukena

Työnohjaus on tavoitteellista ja suunnitelmallista työn kokonaisuutta kehittävää toimintaa.

Työnohjauksen tavoitteita ovat:

· esimiestyön ja johtajuuden tukeminen

· esimiehen ja työntekijän roolin selkiyttäminen

· työn hallinnan tunteen ja ammattitaidon vahvistaminen

· muutoskyvyn vahvistaminen

· työn mielekkyyden lisääminen ja työn sisällön jatkuva

kehittäminen

· työyhteisön toimivuuden parantaminen ja hyvien

vuorovaikutussuhteiden edistäminen

· työhyvinvoinnin vahvistaminen

· arvostavan ja kunnioittavan yhteistyön vahvistaminen

· työhön liittyvien pulmien ratkaisuvalmiuksien vahvistaminen.

Työyhteisössä voi ilmetä työnohjauksen tarvetta mm.:

· vaativien muutosprosessien läpiviennissä

· uuden toimintamuodon käynnistämisessä

· uudenlaisissa asiakastilanteissa

· työyhteisön toimivuuteen liittyvissä ongelmissa

·yksilöllisissä työn kuormitustilanteissa, joita ei työnjohdollisesti voida ratkaista.

Työnohjauksen toteutus
Työnohjaus toteutuu työaikana, määräaikaisena ja aikataulun sekä menetelmien suhteen kirjatun suunnitelman mukaisesti. Osallistujat arvioivat työnohjausprosessin aikana yhdessä työnohjauksen etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista ja tekevät tarvittaessa tarkennuksia suunnitelmaan. Työnohjauksen yhteenveto käsitellään viimeisessä työohjaustapaamisessa.

Yhden tapaamisen kesto on 1-1,5 h. Tapaamistiheys riippuu tilannekohtaisesti, hyväksi koettu rytmi on 3-4 viikon välein. Kriisitilanteissa tavataan tiheämmin. Hyvän työnohjauksellisen prosessin aikaansaamiseksi tapaamiskertoja kannattaa varata riittävästi.

Esimies ja työntekijät sitoutuvat työohjaussopimuksen mukaiseen toimintaan. Työnohjaukseen osallistujat ja työnohjaaja sitoutuvat noudattamaan salassapitosäädöksiä, he ovat vaitiolovelvollisia työnohjauksessa käsiteltävistä asioista.

Esimiehellä on työnjohto-oikeutensa perusteella vastuu asioiden linjaamisesta ja päättämisestä. Työnohjaaja ei voi ottaa työyhteisön johtajuutta.

Takaisin Palvelut >>>