Työnohjausta ja koulutusta

Työnohjaus on luottamuksellista keskustelua työstä, työn teosta, työntekijästä ja työyhteisöstä.

Valmennuksella (coaching) ja mentoroinnilla voidaan kehittää yksittäisen henkilön tai pienryhmissä henkilöstön osaamista, tehostaa työntekoa ja parantaa siten työhyvinvointia.

Työyhteisöohjauksissa ja -koulutuksissa kehitetään koko työporukkaa yhdessä.

Valmennusta ja ohjausta

Coaching/valmennus on tiettyyn selkeään tavoitteeseen tähtäävää ja määräaikaista ohjaustoimintaa. Tavoitteeksi asetetaan jokin konkreettinen päämäärä, jonka tavoittamiseen koko valmennusjakso valjastetaan. Valmennus on usein työnohjausta lyhytkestoisempi oppimisprosessi.

Konsultointi perustuu analysointiin, jonka pohjalta edetään tiettyä, ennalta määriteltyä tavoitetta kohti. Konsultti tekee analyysin ulkopuolisena tarkkailijana ja pyrkii antamaan selkeitä toimintaohjeita, joiden avulla suunnataan kohti tavoitetta.

Mentorointi perustuu eräänlaiseen mestari-kisälli -asetelmaan, jossa kokeneempi ammatin osaaja jakaa tietojaan ja osaamistaan nuoremmalle tai vähemmän kokemusta omaavalle työntekijälle. Samalla mentori tulee opettaneeksi työnteon käytänteitä ja kokemuksiaan, joita mentoroitava voi hyödyntää ammatissaan menestymiseen.

Koulutuksella pyritään lisäämään koulutettavien tietoja ja taitoja jollakin ennalta sovituilla aihealueilla. Opettajalla on yleensä työn sisällön asiantuntijuus hallussaan. Opettajan työn tarkoituksena on lisätä koulutettavien asiantuntijuutta tiedon lisäämisen avulla.

Ohjaus on yhteistoimintaa, erilaisten prosessien ohjaamista ja ohjattavan toimijuuden vahvistamista. Tavoitteena on tukea ja edistää ohjattavan oppimis-, kasvu-, työ- tai ongelmanratkaisuprosesseja. Ohjaukselliset oppimisprosessit ovat useimmiten pitkäkestoisia, mutta ohjausta voidaan käyttää ajoittain myös siirtymävaiheissa, valintatilanteissa ja ongelmanratkaisuissa lyhytkestoisina prosesseina. (Vehviläinen, 2014, 12.) Ohjauksella tavoitellaan ohjattavan muuttumista ja kehittymistä. Näitä ovat muun muassa reflektiivisen työotteen ja toimintatavan löytyminen sekä ajattelun (tietoisuuden, mutta myös asennoitumisen) muuttuminen. Ihmisen kasvu ei tapahdu pelkästään ulkoisen vaikutuksen alaisena, vaan sisäisenä prosessina, itseohjautuvuuteen kehittymisen tuloksena. (Ojanen, 2006, 26-31.)